Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: działu
1. REGULAMIN DZIAŁU


REGULAMIN DZIA?U PROGRAMOWANIE W ALT:V
1. Nazwa tematu powinna by? zwi?zana z poruszanym problemem.
2. Je?eli problem dotyczy gotowego kodu, nale?y takowy doda?.
3. Gotowy kod nale?y umieszcza? w tagach: [code][/code].
4. Je?eli kod, kt?ry umieszczasz, sk?ada si? z du?ej liczby linijek, umie?? go np. na Pastebin.
5. Opis problemu musi by? czytelny i zrozumia?y.
6. W dziale zakazuje si? u?ywania tagu [hide].
7. Dzia? przeznaczony jest do rozm?w na temat programowania w j?zyku JavaScript, C# oraz C++, tak wi?c zakazuje si? umieszczania gotowych skrypt?w, gamemod?w itp - od tego jest odr?bny dzia?.
8. Zakazuje si? usuwania tre?ci tematu z poruszanym problemem po otrzymaniu pomocy.Tematy nie spe?niaj?ce powy?szych wymaga? b?d? usuwane, a autor tematu mo?e zosta? ukarany upomnieniem, ostrze?eniem lub zakazem pisania.


2. REGULAMIN DZIAŁU
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=green]ZASOBY DO ALT:V[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=green]1.[/color][/b] Nazwa tematu musi by? zgodna z nazw? publikowanej pracy.
[b][color=green]2.[/color][/b] W opisie tematu niew?a?ciwe jest umieszczanie tre?ci bezsensownych, nie zwi?zanych z publikowanym zasobem.
[b][color=green]3.[/color][/b] Tag tematu nale?y dobra? w zale?no?ci od rodzaju publikacji:
[list][[color=yellow][b]SKRYPT[/b][/color]]
[[color=green][b]GM[/b][/color]]
[[color=firebrick][b]INNE[/b][/color]][/list]
[b][color=green]4.[/color][/b] Nale?y opisa? zas?b adekwatnie do zawarto?ci.
[b][color=green]5.[/color][/b] Nale?y poda? autora zasobu.
[b][color=green]6.[/color][/b] Nale?y doda? materia?y prezentuj?ce publikowan? prac? w postaci zrzut?w ekranu (lub filmu) z gry, je?eli:
[list]Publikowanym zasobem jest model
Publikowany jest gamemode
Publikowany jest skrypt posiadaj?cy interfejs[/list]
[b][color=green]7.[/color][/b] Przed udost?pnieniem pracy nale?y upewni? si?, czy takowa praca nie zosta?a ju? dodana.
[b][color=green]8.[/color][/b] Ka?da publikacja musi posiada? minimaln? warto??. Oznacza to, ?e nie mo?na kopiowa? gotowych kod?w z innych prac. Publikacja taka jest mo?liwa w momencie gdy do kodu zosta?y wprowadzone na tyle istotne zmiany, aby kod mia? inne dzia?anie lub zosta?y wprowadzone poprawki np. optymalizacji.
[b][color=green]9.[/color][/b] Nale?y poda? bezpo?redni link do pobrania publikowanego zasobu.
[b][color=gr...
3. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=green]REKLAMY SERWER?W ALT:V[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=green]1.[/color][/b] W nazwie tematu nale?y umie?ci? tylko i wy??cznie nazw? serwera, nie zawieraj?c? ?adnych dopisk?w.
[b][color=green]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu mo?na umie?ci? tylko i wy??cznie:
[list]W przypadku reklam serwer?w: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwer?w: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=green]3.[/color][/b] W zale?no?ci od rodzaju serwera, b?d? te? tematu, nale?y wybra? odpowiedni tag:
[list][[color=olive][b]REKLAMA[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy reklamy serwer?w alt:V
[[color=#006699][b]ZAPOWIED?[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwer?w alt:V[/list]
[b][color=green]4.[/color][/b] Ka?dy temat musi zawiera? opis serwera, sk?adaj?cy si? z minimum 4-5 zda?.
[b][color=green]5.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwer?w, reklama musi posiada? podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=green]6.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwer?w, trzeba poda? przybli?on? dat? startu serwera.
[b][color=green]7.[/color][/b] Je?eli reklamujesz serwer to musi on istnie?, czyli musi posiada? w?asny adres IP.
[b][color=green]8.[/color][/b] Opis jak i dane serwera musz? by? w formie tekstu.
[b][color=green]9.[/color][/b] Administratorzy maj? pra...
4. REGULAMIN DZIAŁU


REGULAMIN DZIA?U PROGRAMOWANIE W RAGE:MP
1. Nazwa tematu powinna by? zwi?zana z poruszanym problemem.
2. Je?eli problem dotyczy gotowego kodu, nale?y takowy doda?.
3. Gotowy kod nale?y umieszcza? w tagach: [code][/code].
4. Je?eli kod, kt?ry umieszczasz, sk?ada si? z du?ej liczby linijek, umie?? go np. na Pastebin.
5. Opis problemu musi by? czytelny i zrozumia?y.
6. W dziale zakazuje si? u?ywania tagu [hide].
7. Dzia? przeznaczony jest do rozm?w na temat programowania w j?zyku JavaScript, NodeJS oraz C#, tak wi?c zakazuje si? umieszczania gotowych skrypt?w, gamemod?w itp - od tego jest odr?bny dzia?.
8. Zakazuje si? usuwania tre?ci tematu z poruszanym problemem po otrzymaniu pomocy.Tematy nie spe?niaj?ce powy?szych wymaga? b?d? usuwane, a autor tematu mo?e zosta? ukarany upomnieniem, ostrze?eniem lub zakazem pisania.


5. REGULAMIN DZIAŁU
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=yellow]ZASOBY DO RAGE:MP[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=yellow]1.[/color][/b] Nazwa tematu musi by? zgodna z nazw? publikowanej pracy.
[b][color=yellow]2.[/color][/b] W opisie tematu niew?a?ciwe jest umieszczanie tre?ci bezsensownych, nie zwi?zanych z publikowanym zasobem.
[b][color=yellow]3.[/color][/b] Tag tematu nale?y dobra? w zale?no?ci od rodzaju publikacji:
[list][[color=yellow][b]SKRYPT[/b][/color]]
[[color=green][b]GM[/b][/color]]
[[color=firebrick][b]INNE[/b][/color]][/list]
[b][color=yellow]4.[/color][/b] Nale?y opisa? zas?b adekwatnie do zawarto?ci.
[b][color=yellow]5.[/color][/b] Nale?y poda? autora zasobu.
[b][color=yellow]6.[/color][/b] Nale?y doda? materia?y prezentuj?ce publikowan? prac? w postaci zrzut?w ekranu (lub filmu) z gry, je?eli:
[list]Publikowanym zasobem jest model
Publikowany jest gamemode
Publikowany jest skrypt posiadaj?cy interfejs[/list]
[b][color=yellow]7.[/color][/b] Przed udost?pnieniem pracy nale?y upewni? si?, czy takowa praca nie zosta?a ju? dodana.
[b][color=yellow]8.[/color][/b] Ka?da publikacja musi posiada? minimaln? warto??. Oznacza to, ?e nie mo?na kopiowa? gotowych kod?w z innych prac. Publikacja taka jest mo?liwa w momencie gdy do kodu zosta?y wprowadzone na tyle istotne zmiany, aby kod mia? inne dzia?anie lub zosta?y wprowadzone poprawki np. optymalizacji.
[b][color=yellow]9.[/color][/b] Nale?y poda? bezpo?redni link do pobrania publikowanego zasobu.
...
6. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=yellow]REKLAMY SERWER?W RAGE:MP[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=yellow]1.[/color][/b] W nazwie tematu nale?y umie?ci? tylko i wy??cznie nazw? serwera, nie zawieraj?c? ?adnych dopisk?w.
[b][color=yellow]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu mo?na umie?ci? tylko i wy??cznie:
[list]W przypadku reklam serwer?w: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwer?w: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=yellow]3.[/color][/b] W zale?no?ci od rodzaju serwera, b?d? te? tematu, nale?y wybra? odpowiedni tag:
[list][[color=olive][b]REKLAMA[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy reklamy serwer?w Rage:MP
[[color=#006699][b]ZAPOWIED?[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwer?w Rage:MP[/list]
[b][color=yellow]4.[/color][/b] Ka?dy temat musi zawiera? opis serwera, sk?adaj?cy si? z minimum 4-5 zda?.
[b][color=yellow]5.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwer?w, reklama musi posiada? podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=yellow]6.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwer?w, trzeba poda? przybli?on? dat? startu serwera.
[b][color=yellow]7.[/color][/b] Je?eli reklamujesz serwer to musi on istnie?, czyli musi posiada? w?asny adres IP.
[b][color=yellow]8.[/color][/b] Opis jak i dane serwera musz? by? w formie tekstu.
[b][color=yellow]9.[/color][/b] Administ...
7. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=18]REGULAMIN DZIA?U [color=#ee0000]SKARGI[/color][/size]

[size=15]Wsp?lnie z Administracj? forum zdecydowali?my si? na pewne zmiany w zakresie rozpatrywania skarg o oszustwa.
Dzia? powsta? po to by obie strony konfliktu si? wypowiedzia?y. U?atwi to rozpatrywanie w?tk?w, a tak?e umo?liwi wypowiedzie? si? w sprawie oskar?onym.[/size][/center]

[line]

[size=14][color=#ee0000]1.[/color] Ten dzia? przeznaczony jest do sk?adania skarg na u?ytkownik?w forum (np. oszustwa w dziale Gie?da).
[color=#ee0000]2.[/color] Ka?dy w?tek powinien zawiera? jasn? nazw? tematu - np. "Skarga na Emm".
[color=#ee0000]3.[/color] Skargi na cz?onk?w ekipy forum (Support-Team wzwy?) sk?adamy w dziale "DLA GO?CI" - warto przy tym u?y? poni?szego wzoru, aby u?atwi? rozpatrywanie w?tku.
[color=#ee0000]4.[/color] Skargi rozpatrywane s? wy??cznie przez grono [color=#ee0000]Administrator?w[/color].
[color=#ee0000]5.[/color] W temacie mo?e wypowiada? si? jedynie autor, osoba oskar?ona oraz ka?da osoba powi?zana. Niestosowanie si? do tego podpunktu b?dzie skutkowa?o upomnieniem.
[color=#ee0000]6.[/color] Autor tematu zobowi?zany jest do stosowania si? do wzoru skargi, kt?ry znajduje si? poni?ej.
[color=#ee0000]7.[/color] Wszelkie dane osobowe i inne informacje (r?wnie? na za??czonych dowodach - screenach itp.), kt?re nie powinny znale?? si? na forum og?lnodost?pnym nale?y zamieszcza? w tagu [.mod]<TEKST>[/mod].
[color=#ee0000]8.[/color] Posty w tym dziale...
8. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=17][color=white]REGULAMIN DZIA?U[/color] [color=#FE7F00]PORADNIKI[/color][/size][/center]
[line]

[size=13][color=#FE7F00]1.[/color] W nazwie tematu nale?y poda? tytu? poradnika, pami?taj?c o tym, aby by? on zrozumia?y dla wszystkich.
[color=#FE7F00]2.[/color] Przed napisaniem poradnika, sprawd?, czy takowy ju? nie istnieje.
[color=#FE7F00]3.[/color] Poradnik powinien by? przejrzysty, nie powinien posiada? b??d?w interpunkcyjnych oraz ortograficznych.
[color=#FE7F00]4.[/color] Do poradnika mo?na dodawa? r??ne materia?y, kt?re pomog? w zrozumieniu opisywanej rzeczy.
[color=#FE7F00]5.[/color] Gdy napiszesz poradnik staraj si? w nim odpowiada? na problemy zadawane przez u?ytkownik?w w miar? swoich mo?liwo?ci.
[color=#FE7F00]6.[/color] Nie nale?y pisa? post?w, kt?re nie wnosz? nic do tematu, czyli: Fajny poradnik, piwko dla ciebie, Poradnik fajny, 10/10 itp.
[color=#FE7F00]7.[/color] Zakazuje si? u?ywania tagu [hide].
[color=#FE7F00]8.[/color] Kopiuj?c poradnik z innej strony nale?y poda? autora lub link ?r?d?owy.
[color=#FE7F00]9.[/color] W tym dziale nie dodajemy poradnik?w do PAWN oraz LUA.
[color=#FE7F00]10.[/color] Pro?by o poradniki piszemy w tym temacie.[/size]

[line]

[center][size=15][color=white][b]Tematy oraz posty, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w, w przypadku post?w, b?d? sukcesywnie [/color][color=#FE7F00]wygaszane[/color][color=white], a w przypadku temat?w, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w b?d? [/color][color=#...
9. REGULAMIN DZIAŁU
[center][b][size=30][color=orange]R[/color][/size][size=20][color=white]EGULAMIN[/color][/size] [size=30][color=orange]D[/color][/size][size=20][color=white]ZIA?U[/color][/size]

[size=20][color=red]ZASOBY DO MTA[/color][/size][/b][/center]

[center][size=15][i][color=white]Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony w ?ycie forum z dniem 01.05.2021. Wzgl?dem poprzedniej wersji regulaminu zosta?o dodane kilka punkt?w, mi?dzy innymi te odnosz?ce si? do baz danych, czy samych publikacji, a tak?e zosta?a przebudowana ca?a struktura regulaminu.[/color]
[color=red]Ostatnia aktualizacja: 01.05.2021[/color][/i][/size][/center]


[b][size=20][color=orange]?1 -ZASADY TWORZENIA TEMAT?W W TYM DZIALE[/color][/size][/b]

[size=15][color=orange]1.1[/color] [color=white]Nazwa tematu musi odnosi? si? do publikowanej pracy.[/color]
[color=orange]1.2[/color] [color=white]W opisie nazwy tematu nie nale?y umieszcza? tre?ci bezsensownych, nie powi?zanych w ?adnym stopniu z publikowanym zasobem.[/color]
[color=orange]1.3[/color] [color=white]W zale?no?ci od publikowanego zasobu, nale?y wybra? odpowiedni tag tematu:[/color]

[color=white]• [[/color][color=purple]GM[/color][color=white]] - gamemody[/color]
[color=white]• [[/color][color=yellow]SKRYPT[/color][color=white]] - wszelkiego rodzaju skrypty, drobne prace skrypterskie i tym podobne[/color]
[color=white]• [[/color][color=red]MODEL[/color][color=white]] - modele, g??wnie 3D[/color]

[color=orange]1.4[/color] [c...
10. REGULAMIN DZIAŁU


REGULAMIN DZIA?U PROGRAMOWANIE W FIVEM
1. Nazwa tematu powinna by? zwi?zana z poruszanym problemem.
2. Je?eli problem dotyczy gotowego kodu, nale?y takowy doda?.
3. Gotowy kod nale?y umieszcza? w tagach: [code][/code].
4. Je?eli kod, kt?ry umieszczasz, sk?ada si? z du?ej liczby linijek, umie?? go np. na Pastebin.
5. Opis problemu musi by? czytelny i zrozumia?y.
6. W dziale zakazuje si? u?ywania tagu [hide].
7. Dzia? przeznaczony jest do rozm?w na temat programowania w j?zyku Lua, C# oraz JavaScript, tak wi?c zakazuje si? umieszczania gotowych skrypt?w, gamemod?w itp - od tego jest odr?bny dzia?.
8. Zakazuje si? usuwania tre?ci tematu z poruszanym problemem po otrzymaniu pomocy.Tematy nie spe?niaj?ce powy?szych wymaga? b?d? usuwane, a autor tematu mo?e zosta? ukarany upomnieniem, ostrze?eniem lub zakazem pisania.


11. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=#7B68EE]REKLAMY SERWER?W FIVEM[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=#7B68EE]1.[/color][/b] W nazwie tematu nale?y umie?ci? tylko i wy??cznie nazw? serwera, nie zawieraj?c? ?adnych dopisk?w.
[b][color=#7B68EE]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu mo?na umie?ci? tylko i wy??cznie:
[list]W przypadku reklam serwer?w: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwer?w: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=#7B68EE]3.[/color][/b] W zale?no?ci od rodzaju serwera, b?d? te? tematu, nale?y wybra? odpowiedni tag:
[list][[color=olive][b]REKLAMA[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy reklamy serwer?w FiveM
[[color=#006699][b]ZAPOWIED?[/b][/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwer?w FiveM[/list]
[b][color=#7B68EE]4.[/color][/b] Ka?dy temat musi zawiera? opis serwera, sk?adaj?cy si? z minimum 4-5 zda?.
[b][color=#7B68EE]5.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwer?w, reklama musi posiada? podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=#7B68EE]6.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwer?w, trzeba poda? przybli?on? dat? startu serwera.
[b][color=#7B68EE]7.[/color][/b] Je?eli reklamujesz serwer to musi on istnie?, czyli musi posiada? w?asny adres IP.
[b][color=#7B68EE]8.[/color][/b] Opis jak i dane serwera musz? by? w formie tekstu.
[b][color=#7B68EE]9.[/color][/b] Admi...
12. REGULAMIN DZIAŁU
[line]
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=#7B68EE]ZASOBY DO FIVEM[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=#7B68EE]1.[/color][/b] Nazwa tematu musi by? zgodna z nazw? publikowanej pracy.
[b][color=#7B68EE]2.[/color][/b] W opisie tematu niew?a?ciwe jest umieszczanie tre?ci bezsensownych, nie zwi?zanych z publikowanym zasobem.
[b][color=#7B68EE]3.[/color][/b] Tag tematu nale?y dobra? w zale?no?ci od rodzaju publikacji:
[list][[color=yellow][b]SKRYPT[/b][/color]]
[[color=green][b]GM[/b][/color]]
[[color=firebrick][b]INNE[/b][/color]][/list]
[b][color=#7B68EE]4.[/color][/b] Nale?y opisa? zas?b adekwatnie do zawarto?ci.
[b][color=#7B68EE]5.[/color][/b] Nale?y poda? autora zasobu.
[b][color=#7B68EE]6.[/color][/b] Nale?y doda? materia?y prezentuj?ce publikowan? prac? w postaci zrzut?w ekranu (lub filmu) z gry, je?eli:
[list]Publikowanym zasobem jest model
Publikowany jest gamemode
Publikowany jest skrypt posiadaj?cy interfejs[/list]
[b][color=#7B68EE]7.[/color][/b] Przed udost?pnieniem pracy nale?y upewni? si?, czy takowa praca nie zosta?a ju? dodana.
[b][color=#7B68EE]8.[/color][/b] Ka?da publikacja musi posiada? minimaln? warto??. Oznacza to, ?e nie mo?na kopiowa? gotowych kod?w z innych prac. Publikacja taka jest mo?liwa w momencie gdy do kodu zosta?y wprowadzone na tyle istotne zmiany, aby kod mia? inne dzia?anie lub zosta?y wprowadzone poprawki np. optymalizacji.
[b][color=#7B68EE]9.[/color][/b] Nale?y poda? bezpo?redni link do pobrania publikowanego z...
13. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=16]REGULAMIN DZIA?U [color=orange]MAPY DO MTA[/color][/size][/center]

[b][color=orange]1.[/color][/b] Dzia? s?u?y do publikacji [u]tylko i wy??cznie[/u] map[color=red]*[/color].
[b][color=orange]2.[/color][/b] Nazwa tematu ma odzwierciedla? co zawiera w?tek.
[b][color=orange]3.[/color][/b] W opisie nazwy tematu nie nale?y umieszcza? bezsensownych tre?ci.
[b][color=orange]4.[/color][/b] Ka?dy w?tek musi zawiera?:
[list]TAG [[color=#cccc33]MAPA[/color]]
Opis prezentowanej mapy,
Obrazki/screeny zamieszczanych obiekt?w,
Odno?nik do pobrania pliku (pami?taj?c o tym, aby nie kolidowa? z g??wnym regulaminem forum).[/list]
[b][color=orange]5.[/color][/b] Nale?y poda? lokalizacj? mapy (np. poprzez zaznaczenie na mapie).
[b][color=orange]6.[/color][/b] Zaleca si?, aby poda? autora prezentowanej pracy.
[b][color=orange]7.[/color][/b] Zakazane jest za?miecanie dzia?u wieloma tematami, przyk?adowo 10 map [u]wrzucamy w jeden temat, a nie osobno[/u].

[size=11][color=red]*[/color] Za mapy uwa?a si? tylko prace zrobione za pomoc? obiekt?w. Do publikacji gamemod?w s?u?y dzia? "Zasoby do MTA ".[/size]

[line]

[center][size=16]Tematy, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w [color=orange]b?d? sukcesywnie usuwane[/color], a autor takiego w?tku mo?e zosta? [color=orange]ukarany[/color] poprzez na?o?enie jednej z forumowych kar.
Nieznajomo?? regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania, a sam regulamin mo?e ulec zmianie.[/size][/center]...
14. REGULAMIN DZIAŁU

REGULAMIN DZIA?U MTASA: MULTIPLAYER1. W tym dziale zamieszczamy pytania, ankiety lub w?tki zwi?zane z multiplayerem MTA.
2. Wskazane jest, aby dok?adnie opisa? sw?j w?tek.
3. Nazwa tematu ma nawi?zywa? do tre?ci tematu.
4. Zakazuje si? tworzy? w?tk?w zwi?zanych z programistyk? w MTA, gdy? od tego jest dzia? lua.
5. W tym dziale zabronione jest u?ywanie tagu [hide].
6. Zabrania si? r?wnie? szukania/oferowania handlu w tym dziale. Do tego s?u?y dzia? gie?da.

Tematy nie spe?niaj?ce powy?szych wymaga? b?d? usuwane, a autor tematu mo?e zosta? ukarany upomnieniem, ostrze?eniem lub zakazem pisania.
15. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=pink]K?CIK GRAFICZNY[/color][/size][/center]
[line][size=14]? [color=pink]OG?LNE[/color][/size]

[b]1.[/b] Nazw? tematu ma by? nasz nickname.
[b]2.[/b] Ka?dy temat musi posiada? odpowiedni tag:
[list][GALERIA] - publikacja/prezentacja kilku prac naszego autorstwa,
[OPINIA] - w?tek z pojedyncz? prac?, kt?ra ma zosta? poddana ocenie,
[PORADNIK] - poradnik odno?nie np. wykonania jakiego? efektu graficznego.[/list]

[b]3.[/b] Znacznik [hide] mo?na da? tylko i wy??cznie w przypadku:
[list]Publikacji grafiki.
Wykonaniu zlecenia.[/list]

[b]4.[/b] Za wykonan? prac? nale?y wynagrodzi? wykonawc? grafiki piwem, respektem b?d? inn? form? wynagrodzenia, zadeklarowan? podczas sk?adania zlecenia.
[b]5.[/b] Za niewynagrodzenie wykonawcy odpowiedni? nagrod?, mo?na otrzyma? kar? w postaci blokady sk?adania kolejnych zlece?.

[size=14]? [color=pink]GALERIA[/color][/size]

[b]6.[/b] Ka?da galeria powinna zawiera? kr?tki opis.
[b]7.[/b] Aby za?o?y? temat z Galeri? trzeba mie? kilka prac graficznych (minimum 3).
[b]8.[/b] Prace kt?re umieszczane s? w galerii musz? by? waszego autorstwa.
[b]9.[/b] Galerie mo?na od?wie?a? tylko i wy??cznie dodaj?c now? prac?.
[b]10.[/b] Temat z Galeri? mo?na za?o?y? tylko raz.

[size=14]? [color=pink]OPINIA[/color][/size]

[b]11.[/b] Ka?da opublikowana praca, kt?ra zosta?a poddana ocenie powinna zawiera? kr?tki opis.

[b]12.[/b] Oceniaj?c prac?, nale?y pami?t...
16. REGULAMIN DZIAŁU
[center][size=17]
REGULAMIN DZIA?U [color=violet]WSPOMAGACZE[/color][/size][/center]
[line]
[size=11][b][color=violet]1.[/color][/b] Wspomagacz jest to trick/mod/cheat/program/spos?b u?atwiaj?cy gr?.
[b][color=violet]2.[/color][/b] W tym dziale umieszczamy wspomagacze lub zadajemy pytania kt?re maj? zwi?zek z wspomagaczami do MTA.
[b][color=violet]3.[/color][/b] Je?eli szukasz jakiego? wspomagacza napisz tutaj Klik
[b][color=violet]4.[/color][/b] Tag [[b]hide[/b]] mo?na u?ywa? tylko wtedy kiedy prezentujemy jaki? wspomagacz.
[b][color=violet]5.[/color][/b] Opis wspomagacza b?d? pytania musi by? czytelny i zrozumia?y.
[b][color=violet]6.[/color][/b] Przy dodaniu wspomagacza wskazane jest dodanie link'u do skanu. np. [color=violet]VirusTotal [/color]
[b][color=violet]7.[/color][/b] Zakazuje si? wstawiania wspomagaczy z niepewnych ?r?de? lub takich kt?re s? fake'ami.
[b][color=violet]8.[/color][/b] Zakazuje si? dodawania wspomagaczy z wirusami/keyloggerami.
[b][color=violet]9.[/color][/b] W tym dziale mo?emy tak?e dyskutowa? lub tworzy? tematy do dyskusji na temat danego wspomagacza.[/size]
[line]

[center][b][size=15]Tematy nie spe?niaj?ce powy?szych wymaga? b?d? [color=violet]usuwane[/color], a autor tematu mo?e zosta? ukarany [color=violet]upomnieniem[/color], [color=violet]ostrze?eniem[/color] lub [color=violet]zakazem pisania[/color].[/center][/b][/size]...
17. REGULAMIN DZIAŁU
[line]

[center][size=18]REGULAMIN DZIA?U [color=yellow]MODYFIKACJE[/color][/size][/center]

[line]

[color=yellow][b]1.[/b][/color] Dzia? ten s?u?y do udost?pniania modyfikacji do gry Grand Theft Auto V.
[color=yellow][b]2.[/b][/color] W nazwie tematu nale?y poda? nazw? modyfikacji, tak aby by?a ona zrozumia?a dla wszystkich.
[color=yellow][b]3.[/b][/color] W tre?ci tematu nale?y obowi?zkowo umie?ci? kr?tki opis modyfikacji lub film/zdj?cia prezentuj?ce j?.
[color=yellow][b]4.[/b][/color] Przed nazw? tematu wybierz odpowiedni tag, kt?ry charakteryzuje modyfikacj?, kt?r? udost?pniasz.
[color=yellow][b]5.[/b][/color] Przed napisaniem nowego tematu, sprawd? czy modyfikacja nie pojawi?a si? ju? na forum.
[color=yellow][b]6.[/b][/color] Link do plik?w powinien by? na hostingu plik?w, kt?ry nie usuwa plik?w po kr?tkim czasie, np. [color=orange]Solidfiles[/color] .
[color=yellow][b]7.[/b][/color] Je?eli szukasz modyfikacji, napisz w [color=orange]tym temacie[/color] .
[color=yellow][b]8.[/b][/color] W tym dziale obowi?zuje r?wnie? g??wny [color=orange]regulamin[/color] forum.[line]
[center][size=16]Tematy oraz posty, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w, w przypadku post?w, b?d? sukcesywnie [color=yellow]wygaszane[/color], a w przypadku temat?w, kt?re nie b?d? spe?nia?y powy?szych wymog?w b?d? usuwane do [color=yellow]?mietnika[/color]. Autor danego postu, czy te? tematu mo?e zosta? ukarany [color=yellow]upomnieniem[/color], [color=yellow]zakazem pisan...
18. REGULAMIN DZIAŁU
[center]
[size=17]REGULAMIN DZIA?U [color=lime]GIE?DA[/color][/size][/center]
[line]

[i][size=15]? 1 [color=lime]TRE?? OG?OSZENIA[/color][/i][/size]

[size=13][b]1.1[/b]. Nazw? tematu ma by? rzecz/us?uga oferowana/szukana.
[b]1.2[/b]. Ka?dy nowy w?tek musi zawiera? odpowiedni tag: [[color=lime]SZUKAM[/color]], [[color=lime]OFERUJ?[/color]], [[color=lime]SPRZEDAM[/color]], [[color=lime]KUPI?[/color]], [[color=lime]ODDAM[/color]].
[b]1.3[/b]. Je?eli chcesz og?osi? sprzeda?/oddanie jakiej? rzeczy/panelu/szablonu i masz ich kilka umieszczasz wszystkie w jednym temacie!
[b]1.4[/b]. Ka?da oferta/og?oszenie musi by? dok?adnie opisana, a w przypadku og?osze? z tagiem [SPRZEDAM] w?tek [u]musi[/u] zawiera?:
[list]Nazw? sprzedawanego zasobu/rzeczy,
rzeczowy, jak najbardziej szczeg??owy opis,
[u]przynajmniej jedno zdj?cie prezentuj?ce oferowany zas?b/rzecz.[/u][/list]
[b]1.5[/b]. Autor tematu zobowi?zany jest poda? jakiekolwiek formy kontaktowe.
[b]1.6[/b]. W dziale zakazuje si? u?ywania znacznika [hide].
[b]1.7[/b]. Zakazuje si? umieszczania temat?w z ma?? ilo?ci? informacji, w kt?rych znajduje si? przekierowanie na inne formy kontaktu, aby uzyska? wi?cej szczeg???w - tematy umieszczane na forum musz? przedstawia? ofert?!
[b]1.8[/b]. Og?oszenia, dotycz?ce kupna/sprzeda?y licencji Invision Community, b?d? natychmiast usuwane.[/size][i][size=15]? 2 [color=lime]OG?LNE[/color][/i][/size][size=13]

[b]2.1[/b]. Zak?adanie nowych temat?w mo?liwe jest po 7 dniach o...
19. REGULAMIN DZIAŁU

REGULAMIN DZIA?U PORADNIKI DO LUA
1. Poradnik to przeanalizowany po kolei kod, a nie gotowy skrypt.
2. Staraj si? wyja?nia? u?yte funkcje w kodzie - u?atwi to czytaj?cemu zrozumienie poradnika.
3. Screeny lub filmiki instrukta?owe s? mile widziane w poradniku.
4. Staraj si? pisa? poprawnie po polsku (znaki interpunkcyjne, ortografia) - poprawnie napisany tekst lepiej si? czyta.
5. W temacie z poradnikiem mo?emy zapyta? lub zwr?ci? si? o pomoc na temat, jaki by? w poradniku.
6. W tematach z poradnikami nie prosimy o stworzenie nowego poradnika. Od tego jest ten temat.


Tematy, kt?re nie b?d? spe?nia?y stawianych wymog?w zostan? usuni?te do ?mietnika, a autor tematu mo?e otrzyma? upomnienie lub ostrze?eniem!
20. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[center][size=17]
REGULAMIN DZIA?U [color=orange]REKLAMY SERWER?W MTA[/color][/size][/center]
[line]

[b][color=orange]1.[/color][/b] W nazwie tematu nale?y umie?ci? tylko i wy??cznie nazw? serwera, nie zawieraj?c? ?adnych dopisk?w.
[b][color=orange]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu mo?na umie?ci? tylko i wy??cznie:
[list]W przypadku reklam serwer?w: adres IP serwera.
W przypadku zapowiedzi serwer?w: adres strony/forum/discord serwera.[/list]
[b][color=orange]3.[/color][/b] Ka?dy temat musi zawiera? opis serwera, sk?adaj?cy si? z minimum 4-5 zda?.
[b][color=orange]4.[/color][/b] W przypadku [u]reklam[/u] serwer?w, reklama musi posiada? podane informacje:
[list][color=yellow]Nazwa serwera:[/color]
[color=yellow]Adres IP:[/color]
[color=yellow]Sloty:[/color]
[color=yellow]Gamemode:[/color][/list]
[b][color=orange]5.[/color][/b] W przypadku [u]zapowiedzi[/u] serwer?w, trzeba poda? przybli?on? dat? startu serwera.
[b][color=orange]6.[/color][/b] Je?eli reklamujesz serwer to musi on istnie?, czyli musi posiada? w?asny adres IP.
[b][color=orange]7.[/color][/b] Opis jak i dane serwera musz? by? w formie tekstu.
[b][color=orange]8.[/color][/b] Administratorzy maj? prawo do usuni?cia danej reklamy bez podania przyczyny.
[b][color=orange]9.[/color][/b] Ka?dy temat powinien zosta? wykonany w schludny oraz przejrzysty spos?b.
[b][color=orange]10.[/color][/b] Autor zapowiedzi serwera zobowi?zany jest aktualizowa? temat za pomoc? nowego posta opisuj?cego nowo?ci/zmi...
21. REGULAMIN DZIAŁU & ZASADY KOMENTOWANIA
[center][size=15][b]
REGULAMIN DZIA?U [color=orange]REKLAMY SERWER?W SA:MP[/color][/b][/size][/center]
[line]

[b][color=orange]1.[/color][/b] W nazwie tematu, nale?y umie?ci? tylko i wy??cznie nazw? serwera - bez ?adnych dopisk?w.
[b][color=orange]2.[/color][/b] W opisie nazwy tematu, mo?na umie?ci? tylko i wy??cznie adres ip serwera, je?eli jest to reklama serwera, a je?eli jest to zapowied?, mo?na doda? adres forum/strony.
[b][color=orange]3.[/color][/b] W zale?no?ci od rodzaju serwera, b?d? te? tematu, nale?y wybra? odpowiedni tag:
[list][[color=lime]RP[/color]] - serwery o tematyce Role Play
[[color=olive]TRUCK[/color]] - serwery o tematyce Truck/Truck + RP
[[color=cyan]DM[/color]] - serwery o tematyce Death Match/Freeroam
[[color=yellow]DRIFT[/color]] - serwery o tematyce Drift
[[color=grey]INNY[/color]] - serwery nie pasuj?cy do ?adnego tagu
[[color=#006699]ZAPOWIED?[/color]] - tym tagiem oznaczamy zapowiedzi serwer?w SA:MP[/list]
[b][color=orange]4.[/color][/b] W ka?dym temacie [u]musi[/u] by? zawarty opis serwera sk?adaj?cy si? z minimum 4-5 zda?.
[b][color=orange]5.[/color][/b] Je?eli jest to [color=orange]reklama serwera[/color] to w temacie musz? by? uwzgl?dnione nast?puj?ce informacje:
[list][color=yellow]Hostname[/color]
[color=yellow]Adress[/color]
[color=yellow]Players[/color]
[color=yellow]Mode[/color][/list]
[b][color=orange]6.[/color][/b] Je?eli jest to [color=orange]zapowied? serwera[/color] to konieczne jest podanie szacowanej/planowane...