Zaloguj się by uzyskać pełen dostęp. Nie masz jeszcze konta? Założ je już teraz w kilka sekund.
GTAONLINE.PL
Tematy otagowane jako: support
1. REKRUTACJA DO SUPPORT TEAM MAJ 2024
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Maj 2024r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu całej Administracji GTAOnline otwieram rekrutację do grupy Support-Team. Dajemy szansę użytkownikom na dołączenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacja odbędzie się na podstawie podania o przyjęcie do Supportu.
Wymagania, wzór podania oraz obowiązkowe informację znajduję się poniżej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie się z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja wśród użytkowników.
•Znajomość i przestrzeganie zasad panujących na forum.
•Chęć niesienia pomocy innym.
•Możliwość wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane są dodatkowe umiejętności (znajomość jakiegoś języka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wzór podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Coś o sobie (krótka informacja):
Czy znasz jakieś języki skryptowe?:
W które części GTA grałeś?:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybrać?:
Jako Supporter będziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim będziemy wybierać osoby, które skłonne są do pracy i niesienia pomocy innym. Każdy Supporter będzie miał przydzielone zadania, dodatkowo będzie musiał zgłaszać posty niezgodne z re...
2. REKRUTACJA DO SUPPORT TEAM LISTOPAD 2023
[center][size=19][color=grey]Rekrutacja do[/color][color=yellow] Support-Team[/color][/size]
[size=17][color=grey]Listopad 2023r.[/size][/color]

[size=15][color=white]W dniu dzisiejszym w imieniu całej Administracji GTAOnline otwieram rekrutację do grupy Support-Team. Dajemy szansę użytkownikom na dołączenie do grupy wsparcia na naszym forum. Rekrutacja odbędzie się na podstawie podania o przyjęcie do Supportu.
Wymagania, wzór podania oraz obowiązkowe informację znajduję się poniżej.[/size][/color][/center]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wymagania:[/color][/size][line][/center]
•Zapoznanie się z tym tematem.
•Minimum 14 lat.
•Nienaganna reputacja wśród użytkowników.
•Znajomość i przestrzeganie zasad panujących na forum.
•Chęć niesienia pomocy innym.
•Możliwość wchodzenia na forum minimum raz dziennie.
•Mile widziane są dodatkowe umiejętności (znajomość jakiegoś języka skryptowego, wykonywanie prac graficznych itp.).[/ramka]

[ramka][center][size=18][color=yellow]Wzór podania:[/color][/size][line][/center]
Nick:
Wiek:
Coś o sobie (krótka informacja):
Czy znasz jakieś języki skryptowe?:
W które części GTA grałeś?:
Dlaczego akurat Ciebie mamy wybrać?:
Jako Supporter będziesz?:[/ramka]

[center][size=16][color=white]Przede wszystkim będziemy wybierać osoby, które skłonne są do pracy i niesienia pomocy innym. Każdy Supporter będzie miał przydzielone zadania, dodatkowo będzie musiał zgłaszać posty niezgodne...
3. Dodanie rangi Support, Manager na paczce.
Cze??, przychodz? z pytaniem jak prawid?owo doda? rangi Supporter'a i Manager'a na paczce NavaxaRPG 2.0?
Pr?bowa?em dodawa? lecz nie wy?wietla?y si? owe rangi.
Jak kto? mo?e mi pom?c to ch?tnie takow? pomoc przyjm?, pozdro.
4. REKRUTACJA DO SUPPORT TEAM
[center][size=25]R[/size][size=19]EKRUTACJA DO [b][color=yellow]SUPPORT-TEAM[/color][/b] [/size]

[size=15][b][color=yellow]LISTOPAD[/color][/b] [/size][size=22]2014[/size][/center]

[LINE]

[size=14][color=#FFFF99][center]Aby mie? jakiekolwiek szanse na dostanie si? do tej?e grupy, nale?y zapozna? si? z tym tematem, w kt?rym opisane s? warunki przynale?no?ci do owej grupy.[/center][/color][/size]

[info][color=#FFFF99]Po zapoznaniu si? z przedstawionym tematem sprawd?, czy spe?niasz stawiane wymogi:[/color][/info]

[color=white][list]Nale?y posiada? co najmniej [b]14[/b] lat.
Du?a aktywno?? na forum.
Co najmniej [b]30[/b] napisanych post?w.
Nienaganna reputacja w?r?d u?ytkownik?w.
Znajomo?? i przestrzeganie regulaminu forum.
Brak ostrze?e? na koncie.[/list][/color]

[size=14][color=#FFFF99][center]Je?eli spe?niasz podane wy?ej warunki wype?nij ni?ej znajduj?cy si? wz?r(zg?oszenia sk?adamy w tym temacie!), Twoje zg?oszenie b?dzie widoczne wy??cznie przez administracj? forum. Nale?y pami?ta? o tym, i? nie ma mo?liwo?ci edytowania swojego zg?oszenia![/center][/color][/size]

[center][code][b]Przedstaw si?:[/b]
[b]Twoja dzia?alno?? na forum:[/b]
[b]Dlaczego chcia?by? zosta? Supporterem?:[/b]
[b]Jako Supporter b?dziesz?: [/b][/code][/center]

[line]

[color=white][center]Czas na sk?adanie zg?osze? mija [size=14][b]03.12.2014[/b][/size]. Po analizie poda?, administracja/komisja wybiera kandydat?w. Wybrane osoby zostaj? poddane obserwacji na bli?ej nie...
5. Wybory do Support Team Czerwiec 2014
[b][center][size=18]WYBORY DO [color=yellow]SUPPORT-TEAM[/color] FORUM[/size][/center][/b]

[LINE]

[color=#FFFF99][size=16][center]Nasze forum nie posiada na razie wsparcia, je?li chodzi o cz?onk?w Support-Teamu. Administracja forum postanowi?a od?wie?y? ow? grup?. Aby to zrobi? wychodzimy na przeciw u?ytkownikom i organizujemy wybory, po kt?rych miejmy nadziej?, znajdziemy grup? os?b sk?onn? i ch?tn? do regularnej pomocy u?ytkownikom jak i moderatorom forum. Wi?cej o randze mo?ecie dowiedzie? si? z tego , tematu.[/center][/size][/color]

[info][color=#FF6666][size=13]Regulamin, obowi?zuj?cy podczas wybor?w:[/size][/color][/info]
[color=#FF6666][list]Ka?dy mo?e g?osowa? tylko raz,
Nie mo?emy g?osowa? na siebie,
Nie mo?na przekupywa?. Je?eli wp?ynie do nas informacja, ?e kto? prosi? kogo?, aby na niego zag?osowa?, to ta osoba zostaje automatycznie oddalona z wybor?w oraz wykluczona w nast?pnych wyborach,
Nie g?osujemy na t? osob?, kt?ra pomaga?a poza forum,
Nie mo?na g?osowa? na moderator?w/administrator?w,
Inne komentarze opr?cz wyznaczenia os?b b?dzie karane warnem lub zakazem pisania,
Nie mo?na edytowa? posta,
Z powodu domniemanej pr?by oszustwa posty u?ytkownik?w, kt?rzy maj? mniej ni? 40 wypowiedzi nie b?d? brane pod uwag?! [/list][/color]

[size=13][color=#FFFF99][center]Je?eli zapozna?e? si? z powy?szym regulaminem mo?esz przej?? do wype?nienia zg?oszenia, wed?ug poni?ej podanego wzoru - wiadomo?ci w tym temacie s? widoczne tylko dla administrator?w.[...
6. Napis support pod nikiem
Witam, chcia?bym wykonac o to taki napis pod nickiem i nie wiem jak to zrobic.
Chc? by co? takiego by?o na acl lub nick.